ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatkezelési tájékoztató – Sulay Zsolt ev.

A TÁJÉKOZTATÓ KÖZZÉTÉTELE

Jelen tájékoztató hatályos 2019. 12. 17 -töl.

BEVEZETÉS

Sulya Zsolt Áron (székhely és egyben levelezési cím: 7634 Pécs, Magyarürögi út 24. adószám: 56794760-1-22, a továbbiakban mint szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal (weblap/honlap) adatkezelését szabályozza:

ADATKEZELŐ, AZ ADATVÉDELMI FELELŐS MEGNEVEZÉSE, ÉS ELÉRHETŐSÉGE

  • Név: Sulya Zsolt Áron
  • Székhely, postacím: 7634 Pécs, Magyarürögi út. 24.
  • Telefon: +‭36 70 329 2209, +36 70 429 4409
  • E-mail: sulyazsolt2@gmail.com

ADATKEZELÉS

 A WEBOLDAL MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az adatgyűjtés, a kezelt adatok köre és annak célja:

Személyes adat 
Felhasználói név __azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.
Vezeték- és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím_Kapcsolattartás.
Telefonszám _Kapcsolattartás.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: A  weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Regisztrációt nem igénylő vásárló esetén a vásárlást követő 30 nap elteltével kerülnek törlésre az adatok.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

– postai úton Sulya Zsolt Áron, 7634 Pécs Magyarürögi út 24. címen,
– e-mail útján a sulyazsolt2@gmail.hue-mail címen,
– telefonon a +‭36 70 329 2209‬ számon.

7. Az adatkezelés jogalapja:

7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

FELIRATKOZÁSI FELTÉTELEK

Az alkotostuduo.hu weboldalakon kezdeményezett feliratkozás jelen feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a blogértesítő, ingyenes tartalmak letöltése és/vagy a hírlevél feliratkozással az érintet kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a fent megnevezett weboldaltól elektronikus levelet fogadjon, amelyek a termék/szolgáltatás felhasználása vonatkozó információkat, segédleteket, véleménykéréseket, a weboldalak tartalmára vonatkozó értesítéseket, és bizonyos esetekben az üzemeltetőnek és alkalmanként üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. A nem létező e-mail címmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mail címmel, valótlan adatokkal kezdeményezett feliratkozást figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a weboldalak hírlevél olvasóinak köréből.

ADATKEZELÉS

Feliratkozáskor kizárólag a következő adatokat kérem el, vezetéknév, keresztnév, és email cím. Ezeket az adatokat, kizárólag az adatkezelő vállalkozásának weboldalával kapcsolatos információk küldésére használom.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA.

A feliratkozás önkéntes.  A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezelem, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adom át, a feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik kiküldött elektronikus levélben lévő leiratkozási linkre való kattintással.

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltam az alábbi jogszabályokra:

– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről